Geodet cena

Kolik stojí geodetická měření? Geodet je odborník, který Vám může nabídnout služby různých měření: základní měření, označení nebo úpravu okraje pozemku, parcelování, měření a záznam objektů a pozemků pod nimi. Ceny geodetických měření se pohybují od 2.000 Kč za 100m délkového prvku. Cena za vymezení pozemku závisí na počtu mezníků. Základní náklady na měření se pohybují kolem 5.000 Kč za 100 m a příplatek 100 Kč za každý milník. Podobně zaplatíte za pozemkovou úpravu nebo parcelování v závislosti na velikosti, ale většinou jsou tato měření podstatně dražší. Za měření menšího objektu jako je rodinný dům Vám bude účtováno kolem 5.000 Kč Cena procesu určení vlastnictví ve vícepatrové budově závisí na velikosti a konkrétních právních požadavcích. Cena postupu rozdělení rodinného domu s příslušným pozemkem, na více bytů, se pohybuje kolem 25.000 Kč.

Komu svěřit geodetické zaměření? Zašlete poptávku vhodným a ohodnoceným geodetům vašem okolí - zdarma a nezávazně! Stačí vyplnit formulář níže.

Vyžádat nabídku:
Poslat poptávku

Cena vyrovnání, zaměření hranic pozemku


Cena klasického zaměření hranic pozemku s pěti body. Cena za zaměření hranic získáním informací o současné situaci, přípravou na uspořádání hranic pozemku a vypracováním studie o uspořádání hranic. Každá další nabídka je zpoplatněna.

3000.00 Kč/kus

VELMI NÍZKÁ CENA
Kč/kus

STŘEDNÍ CENA
8000.00 Kč/kus

NEJVYŠŠÍ CENA
Chci nabídku od poskytovatelů
Geodet cena

Ostatní ceny za Geodet

Vaše množství

jednotka

orientační cena

Vaše cena

Vytyčení a zabezpečení geodetických bodů

Cena za vytyčení a zajištění geodetických stavebních bodů a zařízení pro vytváření stavebních profilůKč/kus

kus
poptávka

Jednoduchý geodetický průzkum a vypracování geodetického plánu s osvědčením požadovaným pro projekt pro stavební povoleníKč/kus

kus
poptávka

Vytyčení inženýrských sítí

Cena za vytyčení inženýrských sítí. Označení a ochrana všech stávajících inženýrských sítí v místě výkopu a umístění inženýrských sítí. Vytyčení se provádí v přítomnosti dodavatele stavebních prací nebo zemních prací provádí provozovatel jednotlivých vedení před zahájením výstavby. Fakturace - skutečné náklady plus 3% provozních nákladů.Kč/kus

kus
poptávka

Vytyčení objektu

Kompletní geodetické vytyčení objektu: vytyčení osy objektu, základů a pozdějších stěn na profilech; výškový přenos jak pro objekty v terénu; vše s ochranou výšek, geodetických bodů a vos objektu. Vytyčení se provede podle pokynů geodetického plánu a v souladu se situací projektu.Kč/kus

kus
poptávka
Celkem:
Zaslat poptávku >

Jak jste využili tyto informace?

Nápady na úpravu a uspořádání domu

Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

Geodet, geodetické práce - vše, co potřebujete vědět

1. Geodeti, geodetické zaměření - co potřebujete vědět

Zeměměřiči provádějí terénní měření prostoru, na jejichž základě jsou zpracovávány různé geodetické plány a studie. Díky tomu jsou nepostradatelní ve stavebnictví, agronomii, lesnictví, hornictví a mnoha dalších odvětvích. Geodetické plány jsou základem pro projektantskou činnost. Pomocí nich jsou projektovány zařízení, budovy, silnice, dálnice, železnice apod. K určení vztyčných bodů  používají geodeti optické přístroje, dálkoměry, výtičky, centrovače a v neposlední řadě také technologii GPS a LIDAR, která umožňuje výrobu 3D prostorových modelů.

Zeměměřič na základě průzkumu terénu připravuje geodetický plán
Zeměměřič na základě průzkumu terénu připravuje geodetický plán

 

Geodetické služby pokrývají širokou škálu činností, jsou to například: geodetické měření, zápis do katastru nemovitostí, regulace hranic, značení hranic, parcelování, scelování pozemků, demolice domů, evidence pozemků pod budovou, určení vlastnictví bytu, zápis do katastru veřejných služeb, zobrazování drony atd. Zeměměřické služby jsou upraveny zákonem o zeměměřictví.

1.1 Údaje z oblasti geodézie

Geodetické a mapovací služby vytvářejí, spravují a udržují geodetická data generovaná prostřednictvím geodetických průzkumů po celé republice. Data zahrnují záznamy o nemovitostech, státní hranice, prostorové jednotky, čísla domů a kartografické a topografické údaje.

1.2 Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

 ČÚZK připravuje předpisy v oblasti geodetické činnosti, dává pokyny pro plnění úkolů, shromažďuje, udržuje a upravuje geodetické databáze, stará se o školení zaměstnanců, provádí určité správní postupy, vydává povolení pro geodetické služby a spravuje seznam všech geodetů v zemi.

1.3   Zeměměřičský úřad

Zabývá se těmito pracemi:

 1. vykonává správu geodetických základů České republiky
 2. rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole
 3. vykonává správu základních státních mapových děl a tématických státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
 4. vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách
 5. vykonává správu základní báze geografických dat České republiky
 6. vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem
 7. provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic
 8. projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona
 9. plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Český úřad zeměměřický a katastrální

1.4 Zeměměřičské společnosti

Každá zeměměřičská firma misí mít pro provádění geodetických služeb zvláštní oprávnění. Na základě úspěšně složené zkoušky jej uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální. Dále pak musí mít uzavřenou pojistnou smlouvu a zaměstnávat alespoň jednoho geodeta. Aby mohla společnost vykonávat tuto činnost, musí mít také odpovídající technické vybavení a vozidla. Zeměměřičská společnost jmenuje odpovědného geodeta pro každou službu.

2. Jak si vybrat geodeta?

Dobrý zeměměřič musí mít odpovídající vzdělání, geodetické nástroje, vozidla a znalosti územní legislativy. Na portálu DauBau.cz jsme pro vás shromáždili dobré a ověřené zeměměřiče. Můžete porovnat jejich služby, nabídky, fotografie prací a zejména názory předchozích zákazníků. Pokud potřebujete geodetické služby, můžete dotaz zaslat pouhými několika kliknutími. Geodetické společnosti vám zašlou nabídky, které můžete navzájem porovnat a vybrat si nejlepšího kandidáta.

3. Geodetické služby

Geodetické služby pokrývají širokou škálu činností.

3.1 Geodetický průzkum / plán

Geodetický plán přesně ukazuje situaci v určité oblasti: domy, silnice, dopravní značky, elektrické vedení, šachty atd. Na základě plánu se mohou číst údaje o terénu (reliéf), budovách, půdě, vodě, rostlinách atd. Geodetický plán je kombinací údajů z úředních záznamů a údajů z geodetického průzkumu nebo měření v terénu. Obvyklé měřítko plánu je 1 : 1000 pro jednotlivé budovy a 1 : 5000 pro větší inženýrské stavby. K plánu je rovněž připojeno geodetické osvědčení, které určuje soulad plánu s územní legislativou. Na základě geodetického plánu je zpracována další projektová dokumentace stavby objektu.

3.2 Hranice pozemku

Pokud je hranice vašeho pozemku nejasná nebo není přesně vymezena, měli byste se obrátit na geodeta, který tyto hranice vytyčí. O úpravu hranice může požádat vlastník pozemku, státní orgán nebo místní úřad. Po získání informací se provede terénní šetření, po němž následuje projednání hranic za účasti všech majitelů pozemků, mezi nimiž hranice probíhá. Pokud vlastníci s návrhem hranice souhlasí, vše se pečlivě zapíše do výkresu uspořádání hranic. Pokud nesouhlasí, zapíší se do výkresu všechny nesrovnalosti a navrhované změny hranice. Situaci se nejprve pokusí vyřešit ústní jednání na geodetické správě. Jako poslední možnost – u nás však hojně využívaná - zůstává soudní řešení.

3.3 Označení hranic

Odborné vyznačení hranice je centimetrově přesné určení hranice na základě geodetických údajů z katastru nemovitostí. Označení se provádí na základě dohody všech vlastníků sousedních pozemků. Po vytyčení hranice vyhotoví geodet technickou zprávu pro všechny vlastníky a geodetický úřad.

3.4 Pozemkové úpravy

Postupem času se může stát, že se díky dědění a různým změnám v prostoru pozemek může tak roztříštit, že se stane nepoužitelný a jeho jakékoliv rozdělení je nevýhodné pro všechny zúčastněné strany. Komasace pozemků je proces, při kterém zeměměřič pozemek nejprve sloučí a pak jej přerozdělí na smysluplné části, přičemž každý spoluvlastník obdrží stejný podíl na velikosti a hodnotě jako před zahájením procesu. Vypracovává se také scelovací plán, scelovací smlouva, prohlášení všech vlastníků a zápis nových parcel do katastru nemovitostí.

3.5 Parcelace

Parcelace je postup změny hranic zahrnující sloučení nebo rozdělení pozemků. Před zahájením řízení je třeba určit hranice se sousedními pozemky. Nové hranice a parcely jsou zapsány v katastru nemovitostí.

3.6 Polohování budovy

Před zahájením výstavby budovy je třeba přesně vymezit její vnější rozměry, aby byl zajištěn soulad se stavebním povolením a plány. Geodet vše oznámí vymezení příslušné správní jednotce. Dům se nejprve přeměří hrubě, aby se určily rozměry stavební jámy, a poté se ve stavební jámě provede nové - přesnější vytyčení. Kolíky musí být zajištěny proti pohybu a poškození. Označí se rovněž citlivá infrastruktura, která se nachází v okolí staveniště.
3.7 Mezní vyrovnání

Vlastníci sousedních pozemků se mohou dohodnout na vyrovnání hranice mezi pozemky, což usnadňuje užívání obou pozemků. Při vyrovnání hranice se plocha menšího pozemku nesmí změnit o více než 500 m2.

3.8  Pozemek pod budovou

Při zápisu budovy v katastru je  nutné zároveň zapsat i část pozemku umístěného přímo pod budovou. Zeměměřičská společnost provede průzkum stavu a všechny potřebné studie. Zápis pozemku pod budovou si může objednat vlastník pozemku, investor, držitel stavebního práva nebo uživatel bytového domu.

3.9 Zápis do katastru

Zkratkou „návrh na vklad“ se rozumí návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V návrhu je zapotřebí označit příslušný katastrální úřad (určuje se podle místa ve kterém se nemovitost nachází), účastníky vkladového řízení a označení nemovitosti a práv, která se do katastru zapisují.

3.10 Kondominium

V budovách s více byty nebo v budovách s více vlastníky lze provést tzv. kondominium (společné vlastnictví). Je to forma vlastnictví nemovitosti, kde  je osoba podílovým spoluvlastníkem pozemku a výhradním vlastníkem bytu. Slouží k určení vlastnictví, práv a povinností osob k určitým částem budovy, které jsou zapsány ve stavebním a pozemkovém katastru. Nejprve geodet provede průzkum, na jehož základě se vypracuje půdorys a příslušné studie. Jednotlivým částem budovy jsou tak přidělena vlastní identifikační čísla, po nichž následuje dohoda mezi spoluvlastníky o určení vlastnictví podlaží. Smlouva musí být ověřena notářem, který ji uloží do katastru nemovitostí.

3.11 Zápis do katastru

Údaje o infrastruktuře jsou shromažďovány v Souhrnném katastru nemovitostí České republiky. Obsahuje informace o veřejných komunikacích, vodovodních sítích, telekomunikacích, elektřině, vodovodech a dalších zařízeních. Údaje o veřejných inženýrských sítích získávají geodeti měřením v terénu.

3.12 Mapování z dronů

Jednou z nejnovějších geodetických služeb je snímkování dronem. Letecké snímky usnadňují získávání údajů o těžko dostupných oblastech a je také možné  na jejich základě vytvořit počítačový 3D model, který slouží jako základ pro plánování.

Daibau.cz, pomůžeme Vám s odhadem investice a výběrem dodavatele pro Váš DůmChci nabídku od poskytovatelů
Poslední zveřejněné poptávky

Zaměření pozemku

Potřebuji zaměření pozemku z důvodu oplocení dekuji 10611 Kč do 17685 Kč

........

Vytyčení pozemků podle katastrální mapy. Cca

Dobrý den,

poptáváme vytyčení pozemků uvedených v katastru. 23580 Kč do 39300 Kč

........

Zaměřit garáž

Dobrý den,

poptáváme odborníka na zaměření garáže na zastavitelném
pozemku. Již zde stojí poloroubenka. 11790 Kč do 19650 Kč

........

Chci nabídku od poskytovatelů

Cena, Zaměření k pasportizaci a pro katastr - chalupa a kůlna,
Geodet, Sedlčany

540 Kč do 900 Kč

Cena, Zaměřeni hranic pozemku a zaměření rodinného domu, Celkem 416 m2
Geodet, Vamberk

450 Kč do 750 Kč

Cena, Vyměřit hranici plotu, cca 370 m2
Geodet, Lubenec

450 Kč do 750 Kč

Cena, Oprava geometrického a pólového zaměření chaty, 1 objekt, cca 25m2
Geodet, Jílové u Prahy

450 Kč do 750 Kč

Cena, Zaměřit pozemek, 200m2
Geodet, Uhřičice

225 Kč do 375 Kč

Cena, Zapsat hotovou stavbu,
Geodet, Klatovec

180 Kč do 300 Kč

Cena, Geodet, 20m
Geodet, Lipník nad Bečvou

900 Kč do 1500 Kč

Cena, Vyznačení stavby,
Geodet, Domina

360 Kč do 600 Kč

Cena, Zaměřit stavby (1xzahradní kůlny,1xpřístřešek, 1sklípek), 3xobjekt
Geodet, Vracov

450 Kč do 750 Kč

Cena, Zaměření garáže pro zapsání do katastru, garáž obdélník 10x7 m
Geodet, Pňovice

360 Kč do 600 Kč

Cena, zaměřit hranice pozemku kolem rodinného domu, 1350 m2
Geodet, Hanušovice

270 Kč do 450 Kč

Cena, Geometrický plán garáže, vytyčení pozemku, pozemek 3500m2, garáž 36m2
Geodet, Ledce

450 Kč do 750 Kč

Cena, Zaměřit garáž,
Geodet, Poteč

450 Kč do 750 Kč

Cena, Zaměření pozemku pro projekt RD, 1100 m2
Geodet, Žitenice

450 Kč do 750 Kč

Cena, Zaměřit pozemek u bytového domu z ideálních třetin do reálných tretin, 400m2
Geodet, Slepotice

450 Kč do 750 Kč

Cena, Zaměření stávající stavby ,nesouhlasí s katastrem, to právě nevíme
Geodet, Studenec

450 Kč do 750 Kč

Cena, Zaměřit pozemek , Výměra cca 808 m2
Geodet, Jívová

450 Kč do 750 Kč

Cena, Geometrický plán - dělení pozemku,
Geodet, Teplice

720 Kč do 1200 Kč

Cena, Rozdělení stavebního pozemku, 3700m
Geodet, Hořice

810 Kč do 1350 Kč

Cena, Zaměření pozemku, 686
Geodet, Přítluky

450 Kč do 750 Kč

Cena, po domluvě se sousedem rozdělit jeho pozemek na 2 části, 10 m2
Geodet, Choltice

450 Kč do 750 Kč

Cena, geometrický plán a pasport stavby včetně žádosti o existenci stavby, vedlejší stavba, zastřešená zděná kolna, tl. nad 15 cm, obestavěný prostor 7,8 * 5,0 * 2,5
Geodet, Dlouhá Lhota

1800 Kč do 3000 Kč

Cena, Zaměření 1hranice plotu,
Geodet, Lindava

360 Kč do 600 Kč

Cena, Zaměření na stavbu plotu, Pozemek 2086 m2
Geodet, Podmoky

225 Kč do 375 Kč

Cena, situační plán stav. pozemku - zaměření, 1000 m2
Geodet, Samopše

450 Kč do 750 Kč

Cena, geodetické zaměření pozemku výškopisné polohopisné, 1042 m2
Geodet, Bernartice

225 Kč do 375 Kč

Cena, Zaměření a vytyčení pozemku, 6.500m2
Geodet, Krásno

90 Kč do 150 KčPodívejte se na jiné dokončené projekty a ceny

Geodet cenník

Zaslat firmám nezávaznou poptávku

117+ společnostmi pro Geodet
Bezplatná služba
Bez provizí
Získej nabídku

Hledáte dobré řemeslníky v oblasti Geodet?

 • Geodet Praha
 • Geodet Brno
 • Geodet Ostrava
 • Geodet Plzeň
 • Geodet České Budějovice
 • Geodet Český Krumlov
 • Geodet Chomutov
 • Geodet Děčín
 • Geodet Frýdek-Místek
 • Geodet Havířov
 • Geodet Hradec Králové
 • Geodet Jablonec nad Nisou
 • Geodet Jihlava
 • Geodet Karlovy Vary
 • Geodet Karviná
 • Geodet Kladno
 • Geodet Liberec
 • Geodet Mladá Boleslav
 • Geodet Most
 • Geodet Olomouc
 • Geodet Opava
 • Geodet Opava
 • Geodet Pardubice
 • Geodet Písek
 • Geodet Přerov
 • Geodet Prostějov
 • Geodet Teplice
 • Geodet Třinec
 • Geodet Ústí nad Labem
 • Geodet Zlín
 • Geodet Adamov
 • Geodet Albrechtice
 • Geodet Aš
 • Geodet Bakov nad Jizerou
 • Geodet Bánov
 • Geodet Baška
 • Geodet Batelov
 • Geodet Bechyně
 • Geodet Bečov
 • Geodet Bělá pod Bezdězem
 • Geodet Benešov
 • Geodet Benešov nad Ploučnicí
 • Geodet Bílina
 • Geodet Bílovec
 • Geodet Bílovice nad Svitavou
 • Geodet Blansko
 • Geodet Blatná
 • Geodet Blovice
 • Geodet Blučina
 • Geodet Bludov
 • Geodet Bohuňovice
 • Geodet Bohušovice nad Ohří
 • Geodet Bojkovice
 • Geodet Bolatice
 • Geodet Bor
 • Geodet Borohrádek
 • Geodet Borovany
 • Geodet Boršice
 • Geodet Boskovice
 • Geodet Břasy
 • Geodet Břeclav
 • Geodet Březnice
 • Geodet Břidličná
 • Geodet Broumov
 • Geodet Brtnice
 • Geodet Bruntál
 • Geodet Brušperk
 • Geodet Buchlovice
 • Geodet Bučovice
 • Geodet Budišov nad Budišovkou
 • Geodet Buštěhrad
 • Geodet Bystřice
 • Geodet Bystřice
 • Geodet Bystřice nad Pernštejnem
 • Geodet Bystřice pod Hostýnem
 • Geodet Bzenec
 • Geodet Čejkovice
 • Geodet Čeladná
 • Geodet Čelákovice
 • Geodet Čerčany
 • Geodet Černilov
 • Geodet Černošice
 • Geodet Červená Voda
 • Geodet Červený Kostelec
 • Geodet Česká Kamenice
 • Geodet Česká Lípa
 • Geodet Česká Skalice
 • Geodet Česká Třebová
 • Geodet Česká Ves
 • Geodet České Velenice
 • Geodet Český Brod
 • Geodet Český Dub
 • Geodet Český Těšín
 • Geodet Chabařovice
 • Geodet Cheb
 • Geodet Chlum u Třeboně
 • Geodet Chlumčany
 • Geodet Chlumec
 • Geodet Chlumec nad Cidlinou
 • Geodet Choceň
 • Geodet Chotěboř
 • Geodet Chotěšov
 • Geodet Chrast
 • Geodet Chrastava
 • Geodet Chropyně
 • Geodet Chrudim
 • Geodet Chvaletice
 • Geodet Chýnov
 • Geodet Cvikov
 • Geodet Dačice
 • Geodet Desná
 • Geodet Dětmarovice
 • Geodet Dobrá
 • Geodet Dobřany
 • Geodet Dobřichovice
 • Geodet Dobříš
 • Geodet Dobrovice
 • Geodet Dobruška
 • Geodet Dobšice
 • Geodet Doksy
 • Geodet Dolany
 • Geodet Dolní Benešov
 • Geodet Dolní Bojanovice
 • Geodet Dolní Bousov
 • Geodet Dolní Dobrouč
 • Geodet Dolní Kounice
 • Geodet Dolní Lutyně
 • Geodet Dolní Němčí
 • Geodet Dubí
 • Geodet Dubňany
 • Geodet Duchcov
 • Geodet Dvůr Králové nad Labem
 • Geodet Františkovy Lázně
 • Geodet Frenštát pod Radhoštěm
 • Geodet Fryčovice
 • Geodet Frýdlant
 • Geodet Fryšták
 • Geodet Fulnek
 • Geodet Golčův Jeníkov
 • Geodet Habartov
 • Geodet Háj ve Slezsku
 • Geodet Halenkov
 • Geodet Hanušovice
 • Geodet Hať
 • Geodet Havlíčkův Brod
 • Geodet Hejnice
 • Geodet Heřmanův Městec
 • Geodet Hlinsko
 • Geodet Hlubočky
 • Geodet Hluboká nad Vltavou
 • Geodet Hlučín
 • Geodet Hluk
 • Geodet Hodkovice nad Mohelkou
 • Geodet Holešov
 • Geodet Holice
 • Geodet Holýšov
 • Geodet Horažďovice
 • Geodet Hořice
 • Geodet Horka nad Moravou
 • Geodet Horní Bečva
 • Geodet Horní Benešov
 • Geodet Horní Bříza
 • Geodet Horní Planá
 • Geodet Horní Slavkov
 • Geodet Horní Suchá
 • Geodet Horoměřice
 • Geodet Hořovice
 • Geodet Hošťálková
 • Geodet Hostinné
 • Geodet Hostivice
 • Geodet Hovězí
 • Geodet Hovorany
 • Geodet Hradec nad Moravicí
 • Geodet Hrádek nad Nisou
 • Geodet Hranice
 • Geodet Hranice
 • Geodet Hrob
 • Geodet Hronov
 • Geodet Hrušovany nad Jevišovkou
 • Geodet Hrušovany u Brna
 • Geodet Hulín
 • Geodet Humpolec
 • Geodet Hustopeče
 • Geodet Ivančice
 • Geodet Ivanovice na Hané
 • Geodet Jablonné nad Orlicí
 • Geodet Jablonné v Podještědí
 • Geodet Jablůnka
 • Geodet Jablunkov
 • Geodet Jáchymov
 • Geodet Janovice nad Úhlavou
 • Geodet Jaroměř
 • Geodet Jaroměřice nad Rokytnou
 • Geodet Javorník
 • Geodet Jedovnice
 • Geodet Jemnice
 • Geodet Jesenice
 • Geodet Jeseník
 • Geodet Jevíčko
 • Geodet Jičín
 • Geodet Jilemnice
 • Geodet Jílové
 • Geodet Jílové u Prahy
 • Geodet Jince
 • Geodet Jindřichův Hradec
 • Geodet Jirkov
 • Geodet Jistebnice
 • Geodet Kadaň
 • Geodet Kamenice
 • Geodet Kamenice nad Lipou
 • Geodet Kamenický Šenov
 • Geodet Kamenný Újezd
 • Geodet Kaplice
 • Geodet Kardašova Řečice
 • Geodet Karolinka
 • Geodet Kaznějov
 • Geodet Kdyně
 • Geodet Kelč
 • Geodet Klášterec nad Ohří
 • Geodet Klatovy
 • Geodet Klimkovice
 • Geodet Kobeřice
 • Geodet Kobylí
 • Geodet Kojetín
 • Geodet Kolín
 • Geodet Komárov
 • Geodet Konice
 • Geodet Kopidlno
 • Geodet Kopřivnice
 • Geodet Koryčany
 • Geodet Kosmonosy
 • Geodet Košťany
 • Geodet Kostelec na Hané
 • Geodet Kostelec nad Černými lesy
 • Geodet Kostelec nad Labem
 • Geodet Kostelec nad Orlicí
 • Geodet Kozlovice
 • Geodet Králíky
 • Geodet Kralovice
 • Geodet Kralupy nad Vltavou
 • Geodet Králův Dvůr
 • Geodet Kraslice
 • Geodet Krásná Lípa
 • Geodet Kravaře
 • Geodet Křemže
 • Geodet Kroměříž
 • Geodet Krupka
 • Geodet Kryry
 • Geodet Kunovice
 • Geodet Kunštát
 • Geodet Kuřim
 • Geodet Kvasice
 • Geodet Kyjov
 • Geodet Kynšperk nad Ohří
 • Geodet Lanžhot
 • Geodet Lázně Bělohrad
 • Geodet Lázně Bohdaneč
 • Geodet Ledeč nad Sázavou
 • Geodet Ledenice
 • Geodet Lednice
 • Geodet Letohrad
 • Geodet Letovice
 • Geodet Libčice nad Vltavou
 • Geodet Libochovice
 • Geodet Libušín
 • Geodet Líně
 • Geodet Lipník nad Bečvou
 • Geodet Lišov
 • Geodet Litovel
 • Geodet Loket
 • Geodet Lomnice nad Popelkou
 • Geodet Loštice
 • Geodet Louny
 • Geodet Lovosice
 • Geodet Luby
 • Geodet Ludgeřovice
 • Geodet Luhačovice
 • Geodet Luka nad Jihlavou
 • Geodet Lutín
 • Geodet Luže
 • Geodet Lužice
 • Geodet Lysá nad Labem
 • Geodet Mariánské Lázně
 • Geodet Mělník
 • Geodet Městec Králové
 • Geodet Město Albrechtice
 • Geodet Meziboří
 • Geodet Meziměstí
 • Geodet Mikulášovice
 • Geodet Mikulov
 • Geodet Mikulovice
 • Geodet Milevsko
 • Geodet Milín
 • Geodet Milovice
 • Geodet Mimoň
 • Geodet Miroslav
 • Geodet Mirošov
 • Geodet Mladá Vožice
 • Geodet Mladé Buky
 • Geodet Mnichovo Hradiště
 • Geodet Mníšek pod Brdy
 • Geodet Modřice
 • Geodet Mohelnice
 • Geodet Moravská Nová Ves
 • Geodet Moravské Budějovice
 • Geodet Moravský Beroun
 • Geodet Moravský Krumlov
 • Geodet Moravský Písek
 • Geodet Mořkov
 • Geodet Mosty u Jablunkova
 • Geodet Mutěnice
 • Geodet Náchod
 • Geodet Náměšť nad Oslavou
 • Geodet Napajedla
 • Geodet Nechanice
 • Geodet Nejdek
 • Geodet Němčice nad Hanou
 • Geodet Nepomuk
 • Geodet Neratovice
 • Geodet Netolice
 • Geodet Neveklov
 • Geodet Nivnice
 • Geodet Nová Bystřice
 • Geodet Nová Paka
 • Geodet Nová Role
 • Geodet Nová Včelnice
 • Geodet Nové Hrady
 • Geodet Nové Město na Moravě
 • Geodet Nové Město nad Metují
 • Geodet Nové Město pod Smrkem
 • Geodet Nové Sedlo
 • Geodet Nové Strašecí
 • Geodet Novosedlice
 • Geodet Nový Bor
 • Geodet Nový Bydžov
 • Geodet Nový Hrozenkov
 • Geodet Nový Jičín
 • Geodet Nový Malín
 • Geodet Nymburk
 • Geodet Nýřany
 • Geodet Nýrsko
 • Geodet Obrnice
 • Geodet Odolena Voda
 • Geodet Odry
 • Geodet Okříšky
 • Geodet Opatovice nad Labem
 • Geodet Opočno
 • Geodet Ořechov
 • Geodet Osek
 • Geodet Oslavany
 • Geodet Ostravice
 • Geodet Ostrov
 • Geodet Ostrožská Nová Ves
 • Geodet Otrokovice
 • Geodet Pacov
 • Geodet Palkovice
 • Geodet Paskov
 • Geodet Pečky
 • Geodet Pelhřimov
 • Geodet Peruc
 • Geodet Petrovice u Karviné
 • Geodet Petřvald
 • Geodet Píšť
 • Geodet Planá
 • Geodet Planá nad Lužnicí
 • Geodet Plasy
 • Geodet Plesná
 • Geodet Plumlov
 • Geodet Počátky
 • Geodet Podbořany
 • Geodet Podivín
 • Geodet Pohořelice
 • Geodet Police nad Metují
 • Geodet Polná
 • Geodet Postoloprty
 • Geodet Postřelmov
 • Geodet Povrly
 • Geodet Pozořice
 • Geodet Prachatice
 • Geodet Přelouč
 • Geodet Přeštice
 • Geodet Příbor
 • Geodet Příbram
 • Geodet Přibyslav
 • Geodet Proboštov
 • Geodet Proseč
 • Geodet Protivín
 • Geodet Průhonice
 • Geodet Prušánky
 • Geodet Psáry
 • Geodet Rajhrad
 • Geodet Rakovník
 • Geodet Rakvice
 • Geodet Rapotín
 • Geodet Raspenava
 • Geodet Ratíškovice
 • Geodet Řevnice
 • Geodet Říčany
 • Geodet Rohatec
 • Geodet Rokytnice v Orlických horách
 • Geodet Rosice
 • Geodet Rotava
 • Geodet Roudnice nad Labem
 • Geodet Rousínov
 • Geodet Rožmitál pod Třemšínem
 • Geodet Rožnov pod Radhoštěm
 • Geodet Roztoky
 • Geodet Rtyně v Podkrkonoší
 • Geodet Ruda nad Moravou
 • Geodet Rudná
 • Geodet Rudník
 • Geodet Rudolfov
 • Geodet Rychnov nad Kněžnou
 • Geodet Rychvald
 • Geodet Rýmařov
 • Geodet Sadská
 • Geodet Šardice
 • Geodet Sázava
 • Geodet Sedlčany
 • Geodet Sedlec
 • Geodet Semily
 • Geodet Šenov
 • Geodet Sezemice
 • Geodet Sezimovo Ústí
 • Geodet Skuteč
 • Geodet Slaný
 • Geodet Šlapanice
 • Geodet Slatiňany
 • Geodet Slavičín
 • Geodet Slavkov u Brna
 • Geodet Slavonice
 • Geodet Šluknov
 • Geodet Slušovice
 • Geodet Smiřice
 • Geodet Smržovka
 • Geodet Soběslav
 • Geodet Sobotín
 • Geodet Sobotka
 • Geodet Sokolov
 • Geodet Solnice
 • Geodet Spálené Poříčí
 • Geodet Šťáhlavy
 • Geodet Stará Paka
 • Geodet Staré Město
 • Geodet Staré Město
 • Geodet Starý Jičín
 • Geodet Starý Plzenec
 • Geodet Štěpánkovice
 • Geodet Štěpánov
 • Geodet Šternberk
 • Geodet Štětí
 • Geodet Štítná nad Vláří
 • Geodet Štíty
 • Geodet Stochov
 • Geodet Stod
 • Geodet Strakonice
 • Geodet Štramberk
 • Geodet Strání
 • Geodet Strašice
 • Geodet Stráž pod Ralskem
 • Geodet Strážnice
 • Geodet Střelice
 • Geodet Stříbro
 • Geodet Studená
 • Geodet Studénka
 • Geodet Suchdol nad Lužnicí
 • Geodet Šumperk
 • Geodet Sušice
 • Geodet Světlá nad Sázavou
 • Geodet Svoboda nad Úpou
 • Geodet Tábor
 • Geodet Tachov
 • Geodet Tanvald
 • Geodet Teplá
 • Geodet Terezín
 • Geodet Tišnov
 • Geodet Tlučná
 • Geodet Tlumačov
 • Geodet Toužim
 • Geodet Třebechovice pod Orebem
 • Geodet Třebíč
 • Geodet Třeboň
 • Geodet Třemošná
 • Geodet Třemošnice
 • Geodet Třešť
 • Geodet Trhové Sviny
 • Geodet Trmice
 • Geodet Trojanovice
 • Geodet Trutnov
 • Geodet Tuchlovice
 • Geodet Turnov
 • Geodet Tvrdonice
 • Geodet Týn nad Vltavou
 • Geodet Týnec nad Sázavou
 • Geodet Týniště nad Orlicí
 • Geodet Uherské Hradiště
 • Geodet Uherský Brod
 • Geodet Uherský Ostroh
 • Geodet Uhlířské Janovice
 • Geodet Unhošť
 • Geodet Uničov
 • Geodet Úpice
 • Geodet Ústí nad Orlicí
 • Geodet Úvaly
 • Geodet Vacenovice
 • Geodet Valašská Bystřice
 • Geodet Valašské Klobouky
 • Geodet Valašské Meziříčí
 • Geodet Valtice
 • Geodet Vamberk
 • Geodet Varnsdorf
 • Geodet Vejprnice
 • Geodet Vejprty
 • Geodet Velešín
 • Geodet Velim
 • Geodet Velká Bíteš
 • Geodet Velká Bystřice
 • Geodet Velká Hleďsebe
 • Geodet Velká nad Veličkou
 • Geodet Velké Bílovice
 • Geodet Velké Hamry
 • Geodet Velké Karlovice
 • Geodet Velké Losiny
 • Geodet Velké Meziříčí
 • Geodet Velké Opatovice
 • Geodet Velké Pavlovice
 • Geodet Velké Poříčí
 • Geodet Velký Osek
 • Geodet Velký Týnec
 • Geodet Velvary
 • Geodet Vendryně
 • Geodet Veselí nad Lužnicí
 • Geodet Veselí nad Moravou
 • Geodet Větřní
 • Geodet Veverská Bítýška
 • Geodet Vikýřovice
 • Geodet Vimperk
 • Geodet Vítkov
 • Geodet Vizovice
 • Geodet Vlašim
 • Geodet Vlčnov
 • Geodet Vnorovy
 • Geodet Vodňany
 • Geodet Volary
 • Geodet Volyně
 • Geodet Votice
 • Geodet Vracov
 • Geodet Vratimov
 • Geodet Vrbno pod Pradědem
 • Geodet Vrchlabí
 • Geodet Vrdy
 • Geodet Všetaty
 • Geodet Vsetín
 • Geodet Vyšší Brod
 • Geodet Zábřeh
 • Geodet Žacléř
 • Geodet Zákupy
 • Geodet Žamberk
 • Geodet Zašová
 • Geodet Zastávka
 • Geodet Žatec
 • Geodet Zbiroh
 • Geodet Zbýšov
 • Geodet Ždánice
 • Geodet Žďár nad Sázavou
 • Geodet Zdice
 • Geodet Zdounky
 • Geodet Železná Ruda
 • Geodet Železný Brod
 • Geodet Židlochovice
 • Geodet Žirovnice
 • Geodet Zlaté Hory
 • Geodet Zliv
 • Geodet Zlonice
 • Geodet Žlutice
 • Geodet Znojmo
 • Geodet Zruč nad Sázavou
 • Geodet Zubří
 • Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všechna práva vyhrazena