Geodet cena

Kolik stojí geodetická měření? Geodet je odborník, který Vám může nabídnout služby různých měření: základní měření, označení nebo úpravu okraje pozemku, parcelování, měření a záznam objektů a pozemků pod nimi. Ceny geodetických měření se pohybují od 2.000 Kč za 100m délkového prvku. Cena za vymezení pozemku závisí na počtu mezníků. Základní náklady na měření se pohybují kolem 5.000 Kč za 100 m a příplatek 100 Kč za každý milník. Podobně zaplatíte za pozemkovou úpravu nebo parcelování v závislosti na velikosti, ale většinou jsou tato měření podstatně dražší. Za měření menšího objektu jako je rodinný dům Vám bude účtováno kolem 5.000 Kč Cena procesu určení vlastnictví ve vícepatrové budově závisí na velikosti a konkrétních právních požadavcích. Cena postupu rozdělení rodinného domu s příslušným pozemkem, na více bytů, se pohybuje kolem 25.000 Kč.

Komu svěřit geodetické zaměření? Zašlete poptávku vhodným a ohodnoceným geodetům vašem okolí - zdarma a nezávazně! Stačí vyplnit formulář níže.

Vyžádat nabídku:
POSLAT POPTÁVKU

CENA VYROVNÁNÍ, ZAMĚŘENÍ HRANIC POZEMKU


Cena klasického zaměření hranic pozemku s pěti body. Cena za zaměření hranic získáním informací o současné situaci, přípravou na uspořádání hranic pozemku a vypracováním studie o uspořádání hranic. Každá další nabídka je zpoplatněna.

3000.00 Kč/kus

VELMI NÍZKÁ CENA
Kč/kus

STŘEDNÍ CENA
8000.00 Kč/kus

NEJVYŠŠÍ CENA
CHCI NABÍDKU OD POSKYTOVATELŮ
Geodet cena

OSTATNÍ CENY ZA GEODET

Vaše množství

jednotka

orientační cena

Vaše cena

Vytyčení a zabezpečení geodetických bodů

Cena za vytyčení a zajištění geodetických stavebních bodů a zařízení pro vytváření stavebních profilůKč/kus

kus
poptávka

Jednoduchý geodetický průzkum a vypracování geodetického plánu s osvědčením požadovaným pro projekt pro stavební povoleníKč/kus

kus
poptávka

Vytyčení inženýrských sítí

Cena za vytyčení inženýrských sítí. Označení a ochrana všech stávajících inženýrských sítí v místě výkopu a umístění inženýrských sítí. Vytyčení se provádí v přítomnosti dodavatele stavebních prací nebo zemních prací provádí provozovatel jednotlivých vedení před zahájením výstavby. Fakturace - skutečné náklady plus 3% provozních nákladů.Kč/kus

kus
poptávka

Vytyčení objektu

Kompletní geodetické vytyčení objektu: vytyčení osy objektu, základů a pozdějších stěn na profilech; výškový přenos jak pro objekty v terénu; vše s ochranou výšek, geodetických bodů a vos objektu. Vytyčení se provede podle pokynů geodetického plánu a v souladu se situací projektu.Kč/kus

kus
poptávka
Celkem:
POSLAT POPTÁVKU >

Jak jste využili tyto informace?

Nápady na úpravu a uspořádání domu

Časopis se spoustou skvělých nápadů pro úpravu a rekonstrukci Vašeho domu

Geodet, geodetické práce - vše, co potřebujete vědět

1. Geodeti, geodetické zaměření - co potřebujete vědět

Zeměměřiči provádějí terénní měření prostoru, na jejichž základě jsou zpracovávány různé geodetické plány a studie. Díky tomu jsou nepostradatelní ve stavebnictví, agronomii, lesnictví, hornictví a mnoha dalších odvětvích. Geodetické plány jsou základem pro projektantskou činnost. Pomocí nich jsou projektovány zařízení, budovy, silnice, dálnice, železnice apod. K určení vztyčných bodů  používají geodeti optické přístroje, dálkoměry, výtičky, centrovače a v neposlední řadě také technologii GPS a LIDAR, která umožňuje výrobu 3D prostorových modelů.

Zeměměřič na základě průzkumu terénu připravuje geodetický plán
Zeměměřič na základě průzkumu terénu připravuje geodetický plán

 

Geodetické služby pokrývají širokou škálu činností, jsou to například: geodetické měření, zápis do katastru nemovitostí, regulace hranic, značení hranic, parcelování, scelování pozemků, demolice domů, evidence pozemků pod budovou, určení vlastnictví bytu, zápis do katastru veřejných služeb, zobrazování drony atd. Zeměměřické služby jsou upraveny zákonem o zeměměřictví.

1.1 Údaje z oblasti geodézie

Geodetické a mapovací služby vytvářejí, spravují a udržují geodetická data generovaná prostřednictvím geodetických průzkumů po celé republice. Data zahrnují záznamy o nemovitostech, státní hranice, prostorové jednotky, čísla domů a kartografické a topografické údaje.

1.2 Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK

 ČÚZK připravuje předpisy v oblasti geodetické činnosti, dává pokyny pro plnění úkolů, shromažďuje, udržuje a upravuje geodetické databáze, stará se o školení zaměstnanců, provádí určité správní postupy, vydává povolení pro geodetické služby a spravuje seznam všech geodetů v zemi.

1.3   Zeměměřičský úřad

Zabývá se těmito pracemi:

  1. vykonává správu geodetických základů České republiky
  2. rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole
  3. vykonává správu základních státních mapových děl a tématických státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
  4. vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách
  5. vykonává správu základní báze geografických dat České republiky
  6. vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem
  7. provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic
  8. projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona
  9. plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Český úřad zeměměřický a katastrální

1.4 Zeměměřičské společnosti

Každá zeměměřičská firma misí mít pro provádění geodetických služeb zvláštní oprávnění. Na základě úspěšně složené zkoušky jej uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální. Dále pak musí mít uzavřenou pojistnou smlouvu a zaměstnávat alespoň jednoho geodeta. Aby mohla společnost vykonávat tuto činnost, musí mít také odpovídající technické vybavení a vozidla. Zeměměřičská společnost jmenuje odpovědného geodeta pro každou službu.

2. Jak si vybrat geodeta?

Dobrý zeměměřič musí mít odpovídající vzdělání, geodetické nástroje, vozidla a znalosti územní legislativy. Na portálu DauBau.cz jsme pro vás shromáždili dobré a ověřené zeměměřiče. Můžete porovnat jejich služby, nabídky, fotografie prací a zejména názory předchozích zákazníků. Pokud potřebujete geodetické služby, můžete dotaz zaslat pouhými několika kliknutími. Geodetické společnosti vám zašlou nabídky, které můžete navzájem porovnat a vybrat si nejlepšího kandidáta.

3. Geodetické služby

Geodetické služby pokrývají širokou škálu činností.

3.1 Geodetický průzkum / plán

Geodetický plán přesně ukazuje situaci v určité oblasti: domy, silnice, dopravní značky, elektrické vedení, šachty atd. Na základě plánu se mohou číst údaje o terénu (reliéf), budovách, půdě, vodě, rostlinách atd. Geodetický plán je kombinací údajů z úředních záznamů a údajů z geodetického průzkumu nebo měření v terénu. Obvyklé měřítko plánu je 1 : 1000 pro jednotlivé budovy a 1 : 5000 pro větší inženýrské stavby. K plánu je rovněž připojeno geodetické osvědčení, které určuje soulad plánu s územní legislativou. Na základě geodetického plánu je zpracována další projektová dokumentace stavby objektu.

3.2 Hranice pozemku

Pokud je hranice vašeho pozemku nejasná nebo není přesně vymezena, měli byste se obrátit na geodeta, který tyto hranice vytyčí. O úpravu hranice může požádat vlastník pozemku, státní orgán nebo místní úřad. Po získání informací se provede terénní šetření, po němž následuje projednání hranic za účasti všech majitelů pozemků, mezi nimiž hranice probíhá. Pokud vlastníci s návrhem hranice souhlasí, vše se pečlivě zapíše do výkresu uspořádání hranic. Pokud nesouhlasí, zapíší se do výkresu všechny nesrovnalosti a navrhované změny hranice. Situaci se nejprve pokusí vyřešit ústní jednání na geodetické správě. Jako poslední možnost – u nás však hojně využívaná - zůstává soudní řešení.

3.3 Označení hranic

Odborné vyznačení hranice je centimetrově přesné určení hranice na základě geodetických údajů z katastru nemovitostí. Označení se provádí na základě dohody všech vlastníků sousedních pozemků. Po vytyčení hranice vyhotoví geodet technickou zprávu pro všechny vlastníky a geodetický úřad.

3.4 Pozemkové úpravy

Postupem času se může stát, že se díky dědění a různým změnám v prostoru pozemek může tak roztříštit, že se stane nepoužitelný a jeho jakékoliv rozdělení je nevýhodné pro všechny zúčastněné strany. Komasace pozemků je proces, při kterém zeměměřič pozemek nejprve sloučí a pak jej přerozdělí na smysluplné části, přičemž každý spoluvlastník obdrží stejný podíl na velikosti a hodnotě jako před zahájením procesu. Vypracovává se také scelovací plán, scelovací smlouva, prohlášení všech vlastníků a zápis nových parcel do katastru nemovitostí.

3.5 Parcelace

Parcelace je postup změny hranic zahrnující sloučení nebo rozdělení pozemků. Před zahájením řízení je třeba určit hranice se sousedními pozemky. Nové hranice a parcely jsou zapsány v katastru nemovitostí.

3.6 Polohování budovy

Před zahájením výstavby budovy je třeba přesně vymezit její vnější rozměry, aby byl zajištěn soulad se stavebním povolením a plány. Geodet vše oznámí vymezení příslušné správní jednotce. Dům se nejprve přeměří hrubě, aby se určily rozměry stavební jámy, a poté se ve stavební jámě provede nové - přesnější vytyčení. Kolíky musí být zajištěny proti pohybu a poškození. Označí se rovněž citlivá infrastruktura, která se nachází v okolí staveniště.
3.7 Mezní vyrovnání

Vlastníci sousedních pozemků se mohou dohodnout na vyrovnání hranice mezi pozemky, což usnadňuje užívání obou pozemků. Při vyrovnání hranice se plocha menšího pozemku nesmí změnit o více než 500 m2.

3.8  Pozemek pod budovou

Při zápisu budovy v katastru je  nutné zároveň zapsat i část pozemku umístěného přímo pod budovou. Zeměměřičská společnost provede průzkum stavu a všechny potřebné studie. Zápis pozemku pod budovou si může objednat vlastník pozemku, investor, držitel stavebního práva nebo uživatel bytového domu.

3.9 Zápis do katastru

Zkratkou „návrh na vklad“ se rozumí návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V návrhu je zapotřebí označit příslušný katastrální úřad (určuje se podle místa ve kterém se nemovitost nachází), účastníky vkladového řízení a označení nemovitosti a práv, která se do katastru zapisují.

3.10 Kondominium

V budovách s více byty nebo v budovách s více vlastníky lze provést tzv. kondominium (společné vlastnictví). Je to forma vlastnictví nemovitosti, kde  je osoba podílovým spoluvlastníkem pozemku a výhradním vlastníkem bytu. Slouží k určení vlastnictví, práv a povinností osob k určitým částem budovy, které jsou zapsány ve stavebním a pozemkovém katastru. Nejprve geodet provede průzkum, na jehož základě se vypracuje půdorys a příslušné studie. Jednotlivým částem budovy jsou tak přidělena vlastní identifikační čísla, po nichž následuje dohoda mezi spoluvlastníky o určení vlastnictví podlaží. Smlouva musí být ověřena notářem, který ji uloží do katastru nemovitostí.

3.11 Zápis do katastru

Údaje o infrastruktuře jsou shromažďovány v Souhrnném katastru nemovitostí České republiky. Obsahuje informace o veřejných komunikacích, vodovodních sítích, telekomunikacích, elektřině, vodovodech a dalších zařízeních. Údaje o veřejných inženýrských sítích získávají geodeti měřením v terénu.

3.12 Mapování z dronů

Jednou z nejnovějších geodetických služeb je snímkování dronem. Letecké snímky usnadňují získávání údajů o těžko dostupných oblastech a je také možné  na jejich základě vytvořit počítačový 3D model, který slouží jako základ pro plánování.

DAIBAU.CZ, POMŮŽEME VÁM S ODHADEM INVESTICE A VÝBĚREM DODAVATELE PRO VÁŠ DŮMGEOMETRICKÝ PLÁN A PASPORT STAVBY VČETNĚ ŽÁDOSTI O EXISTENCI STAVBY

Dobrý den,

Vedlejší stavba je u RD zakoupeného mými rodiči v roce 1997 v současném stavu zakreslena v katastru pouze z části (viz. přiložená fotografie). Obrátil jsem se na stavební úřad a zjistil, že k přístavbě nemají žádné dokumenty a bude nezbytné zpracovat geometrický plán stavby, nechat udělat pasport stavby a vyplnit žádost o potvrzení existence stavby, aby mohla být stavba dodatečně zlegalizovaná a náležitě zakreslena do mapy katastrálním úřadem.
Na zakázku spěchám a jsem ochotný za expertní zpracování zaplatit navýšenou cenu dle dohody s realizátorem.

Děkuji 1800 Kč do 3000 Kč


........

ZAMĚŘENÍ NA STAVBU PLOTU

Dobrý den,

poptávám zaměření. Potřebuji postavit plot na svém pozemku. Plocha pozemku 2086 m2.

Kat. území 635537, LV 2189, parcela 1244/2.

V případě možnosti realizace mé poptávky mě, prosím, kontaktujte telefonicky případně přes stavební platformu DAIBAU, kam jsem se obrátil s touto poptávkou.

Děkuji
225 Kč do 375 Kč


........

SITUAČNÍ PLÁN STAV. POZEMKU - ZAMĚŘENÍ

Dobrý den,

poptávám situační plán stavebního pozemku - od geodeta zajistit polohopisné a výškopisné zaměření v elektronické podobě - ve formátu DWG, DXF, S12 nebo DC6 - pro architekta.

V případě možnosti realizace mé poptávky mě, prosím, kontaktujte telefonicky případně přes stavební platformu DAIBAU, kam jsem se obrátila s touto poptávkou.

Děkuji
450 Kč do 750 Kč


........

CHCI NABÍDKU OD POSKYTOVATELŮ

CENA, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU VÝŠKOPISNÉ POLOHOPISNÉ, 1042 M2
Geodet, Bernartice

225 Kč do 375 Kč

CENA, ZAMĚŘENÍ A VYTYČENÍ POZEMKU, 6.500M2
Geodet, Krásno

90 Kč do 150 KčPodívejte se na jiné dokončené projekty a ceny

GEODET CENNÍK

Zaslat firmám nezávaznou poptávku

104+ SPOLEČNOSTMI PRO GEODET
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVIZÍ
ZÍSKEJ NABÍDKU

HLEDÁTE DOBRÉ ŘEMESLNÍKY V OBLASTI GEODET?

© 2022 Daibau, všechna práva vyhrazena