PRIVACY

0 Preambule

Ochrana soukromí a osobních údajů je velmi důležitá a vždy jí zohledňujeme ve všech obchodních vztazích.

Naše webové stránky Daibau.cz můžete používat bez povinnosti poskytovat osobní údaje. Na jednotlivé služby se však mohou vztahovat odlišná pravidla, která uvádíme níže.

1. Obecně

Účelem zpracování osobních údajů je poskytovat informace o stavebních pracích a řemeslných službách a prezentovat zboží a služby související s těmito činnostmi. Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují následující informace:

 • jméno a kontaktní údaje odpovědného za správu údajů,
 • účel zpracování osobních údajů,
 • právní základy pro zpracování osobních údajů,
 • příjemci osobních údajů,
 • možné předání osobních údajů do třetích zemí s vysvětlením právního základu pro toto předání,
 • doba uchovávání osobních údajů a kritéria, na jejichž základě se o době uchovávání rozhodne,
 • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány,
 • zdroje osobních údajů,
 • práva, která máte ve vztahu k vašim osobním údajům.

2. Zpracovatel údajů

Daibau International d.o.o., ulice Škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, Slovinsko. ID DDV: SI76619982. Telefon: 040 145 800. E-mail: info@daibau.cz. Daibau.cz je součástí skupiny společností působících v několika zemích. Jelikož neexistuje povinnost jmenovat zpracovatele ochrany osobních údajů, nebyl jmenován.

3. Vaše práva

Jako uživatel webových stránek máte ve vztahu k osobním údajům následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nebo doplnění osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo odmítnout zpracování osobních údajů,
 • právo na přenos osobních údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Jako uživatel máte právo podat stížnost u orgánu odpovědného za ochranu osobních údajů. Pro další informace nebo dotazy týkající se zpracování osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

3.1 Právo na přístup

Máte právo požádat nás o bezplatné informace o vašich vlastních údajích a kopii osobních údajů, které zpracováváme. Dále máte právo na přístup k následujícím informacím o:

 • účelu zpracování,
 • kategoriích osobních údajů,
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje sdělujeme, a zejména o příjemcích ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,
 • předpokládané době uchovávání osobních údajů, je-li to možné, nebo pokud to není možné, o kritériích, podle nichž je doba uchovávání osobních údajů stanovena,
 • existenci práva požadovat opravu nebo vymazání osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů a podání námitky proti zpracování osobních údajů,
 • existenci práva podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů,
 • zdrojích osobních údajů, pokud zdrojem nejste vy,
 • existenci automatizace individuálního rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl.22 odst.1 a 4 GDPR, a v případě takového zpracování přístup k informacím o logice a důležitých a předvídatelných důsledcích těchto zpracování ve vztahu k vám.

Dále máte právo požadovat informace o tom, zda předáváme osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V případě takového předání máte právo na takové informace, jakož i na informace o příslušných ochranných opatřeních přijatých pro takový přenos osobních údajů.

3.2 Právo na opravu a změnu osobních údajů

Máte právo nás neprodleně požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

S ohledem na účel zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, mimo jiné, poskytnutím dodatečného prohlášení.

3.3 Právo na výmaz

Máte právo nás neprodleně požádat o vymazání osobních údajů. Jsme právně povinni bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje (pokud zpracování není nezbytné), v následujících případech:

 • pokud osobní údaje již nejsou potřeba ve vztahu k účelu, pro který byly shromážděny nebo zpracovány,
 • pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním v souladu s čl.6 odst.1 písm. a) GDPR nebo čl.9 odst.2 písm. a), a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s čl.21 odst.1 GDPR a neexistují žádné silnější legitimní důvody pro zpracování nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s čl.21 odst. 2 GDPR,
 • pokud byly osobní údaje zpracovány nezákonně,
 • pokud musí být osobní údaje vymazány, aby byly splněny právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému zpracovatel údajů podléhá,
 • pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti v souladu s čl.8 odst.1 GDPR.

3.4 Právo být zapomenout

V případech, kdy jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je vymazat v souladu s čl.17 odst.1 GDPR, s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na provedení, přijmeme přiměřená opatření, včetně technických, abychom informovali ostatní odpovědné za zpracování, že jste požádali o vymazání osobních údajů, jakož i všech kopií nebo odkazů na ně, pokud zpracování již není nutné.

3.5 Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat od nás omezení zpracování v následujících případech:
 • pokud vznesete námitku proti přesnosti osobních údajů ve lhůtě, ve které jsme povinni ověřit přesnost osobních údajů,
 • když je zpracování osobních údajů nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a místo toho požadujete jejich omezené použití,
 • když již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • • pokud jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů v souladu s čl.21 odst.2 GDPR a čekáte na potvrzení, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi.

3.6 Právo na přenositelnost

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo předat osobní údaje někomu jinému odpovědnému za zpracování údajů bez zásahu z naší strany, pokud je zpracování založeno na souhlasu v souladu s čl.6 odst.1 písm. a) nebo čl.9 odst.2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy v souladu s čl.6 odst.1 písm. b) GDPR a zpracování je prováděno automatizovaně, pokud není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.

Kromě toho máte při výkonu práva na přenositelnost údajů v souladu s čl.20 odst.1 GDPR právo na přímý přenos osobních údajů z jedné osoby na druhou odpovědnou za správu údajů, pokud je to technicky možné a nemá to vliv na práva a svobody ostatních.

3.7 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů kdykoli a v souvislosti s vaší konkrétní situací v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) a písm. e) GDPR. To platí také pro profilování podle výše uvedených ustanovení.

V případě námitky nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme, že naše oprávněné zájmy přesahují vaše zájmy, práva a svobody nebo pokud je zpracování nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli podat stížnost. To platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem.

V případě, že podáte stížnost týkající se zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Kromě toho máte právo vznést ve vztahu k vaší konkrétní situaci námitku proti zpracování osobních údajů pro vědecké, sociální nebo statistické účely v souladu s čl.89 odst.1 GDPR, pokud není zpracování nezbytné pro výkon ve veřejném zájmu.

3.8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro vás právní účinky nebo se vás významně dotýká, pokud toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi, nebo (2) není povoleno právem EU nebo členského státu, které se na nás vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo (3) není založeno na vašem výslovném souhlasu.

3.9 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

4. Nezletilí

Naše webové stránky a služby nejsou určeny pro nezletilé a my tak neshromažďujeme osobní údaje nezletilých. Pokud jste rodičem nebo zákonným zástupcem a jste přesvědčeni, že nám vaše dítě poskytlo jakékoli osobní údaje, kontaktujte nás a my jejich osobní údaje odstraníme v souladu s platnými zákony a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

5. Ochrana údajů

5.1 Ochrana a šifrování

Používáme přiměřená technická, organizační, bezpečnostní a preventivní opatření (Security measures TOM), abychom zabránili neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracování a neoprávněné nebo náhodné ztrátě vašich údajů.

To zahrnuje například šifrování naší komunikace, která probíhá prostřednictvím webových stránek. K šifrování se používá šifrovací protokol Secure Socket Layer (SSL). Kvalitu našeho šifrování můžete zkontrolovat na odkazu: https://www.ssllabs.com/ssltest

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet může podléhat bezpečnostním zranitelnostem a nemusí být plně chráněn před přístupem třetích stran.

5.2 Poskytovatel hostingových služeb

Náš webhosting se nachází ve Slovinsku a je spravován společností DHH.si d.o.o., Pod hribom 55, SI-1000 Lublaň (www.domenca.com). S uvedenou společností máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti, která nám poskytuje hostingové služby, najdete na odkazu: https://www.domenca.com/izjava-o-varnosti/

6. Server (log files)

Při každém vstupu na naše webové stránky zaznamenává automatizovaný systém řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace jsou ukládány do log souborů na našem serveru DHH.si d.o.o., který je uložen ve Slovinsku.

6.1 Automatické protokolování na serveru

Automaticky se zaznamenávají následující informace:
 • typy a verze vyhledávačů,
 • operační systém používaný pro přístup,
 • webové stránky, ze kterých jste na naše webové stránky vstoupili ("referrers"),
 • zobrazené podstránky našich webových stránek,
 • datum a čas přístupu na web,
 • IP adresa,
 • další podobné údaje a informace použité v případě zneužití nebo útoku na naše stránky
Tyto obecné informace nepoužíváme k odhalení vaší identity. Výše uvedené informace jsou vyžadovány z důvodu:
 • správného zobrazení obsahu,
 • optimalizace obsahu podle vašich technických možností,
 • zajištění nepřetržitého fungování informačně-technického a technologického systému na našem webu,
 • poskytování informací příslušným službám v případě digitálního (kybernetického) útoku.
Tyto údaje anonymizujeme a analyzujeme je statistickými metodami, především proto, abychom zajistili bezpečné používání webových stránek.

7. Cookies

7.1 Co jsou cookies?

Když používáte jakýkoli web, aktivují se soubory cookie (Google Analytics, Sessions). Soubor cookie je malý soubor, obvykle obsahující posloupnost písmen a čísel, který se načte do koncového zařízení uživatele (počítače, mobilního zařízení atd.), když uživatel navštíví webovou stránku (provozovatel webové stránky odešle ze svého webového serveru soubor cookie do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače uživatele). To platí zejména pro soubory cookie Sessions (relace). Zaznamenávají tzv. ID Session, pomocí kterého lze ke sdílené / obecné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožní rozpoznat vaše zařízení, když se vrátíte na náš web. Krátkodobé soubory jsou odstraněny, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč. Trvalé soubory cookie jsou po určité době automaticky odstraněny, což se může lišit v závislosti na souborech. Soubory cookie můžete kdykoli smazat ve svém prohlížeči (Nastavení, Bezpečnost a zabezpečení). Cookies umožňují například webové stránce identifikovat zařízení uživatele při navázání spojení mezi webovým serverem a webovým prohlížečem. Hlavním účelem souboru cookie je umožnit webovému serveru zobrazit uživateli personalizované webové stránky, které mu umožní osobnější zážitek z návštěvy webových stránek a lépe reagovat na jeho individuální potřeby. Soubory cookie se také používají k tomu, aby se správce webu dozvěděl více o tom, jak uživatelé používají jeho webové stránky, a aby pomohl zlepšit uživatelský zážitek při návštěvě jeho webových stránek.

7.2 Jaké druhy cookies používáme?

Obecně se používají čtyři typy souborů cookie:

Dočasné soubory cookie nebo soubory cookie session: jedná se o dočasné soubory cookie, které jsou uloženy v souboru cookie prohlížeče uživatele až do konce jeho návštěvy v prohlížeči (po dobu trvání relace prohlížení, po jejím vypršení jsou smazány). Tyto soubory cookie jsou povinné pro správné fungování určitých aplikací nebo funkcí na webových stránkách.

Trvalé soubory cookie: správce může používat trvalé soubory cookie ke zlepšení uživatelského komfortu (např. k ukládání registračních informací, nastavení jazyka webu atd.). Tyto soubory cookie zůstávají v souboru cookie prohlížeče uživatele po delší dobu, dokud nejsou smazány. Tato doba závisí na volbě uživatele v nastavení jeho internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookie umožňují přenášet informace na webový server při každé návštěvě webové stránky. Trvalé soubory cookie jsou také známé jako sledovací soubory cookie.

Vlastní cookie (1st party cookies) pocházejí z webových stránek správce, které si uživatel prohlíží, a mohou být trvalé nebo dočasné. Tyto soubory cookie používají webové stránky k ukládání informací, které budou použity při příští návštěvě webu.

Další soubory cookie (3rd party cookies) pocházejí z jiných partnerských webových stránek (například pro měření návštěvnosti). Třetí strany mohou tímto způsobem shromažďovat informace o uživatelích z různých webových stránek a používat je k různým účelům, od reklamy, přes analýzu až po zlepšování svých produktů.

7.3 Které cookies používáme

COOKIES DAIBAU

Soubor cookie pro ověření a soubor cookie s údaji o relaci ukládá údaje nezbytné pro správné fungování a zobrazení stránek Daibau při vaší návštěvě. Doba trvání: 2 měsíce.

Cookie PHPSESSID: soubor cookie session se ukládá při přihlášení registrovaného uživatele na stránky a ukládá náhodný jedinečný identifikátor relace po dobu trvání relace. Účelem souboru cookie je zajistit identifikaci přihlášeného uživatele v systému Daibau po dobu trvání relace. Doba trvání: doba trvání relace.

COOKIE GOOGLE ANALYTICS; soubory cookie pro sledování provozu na webu.

_ga Cookie: Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru zákazníka. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické zprávy. Platnost tohoto souboru cookie je systémově nastavena tak, aby vypršela po 2 letech, ačkoli vlastníci webových stránek to mohou změnit. _gat Cookie: slouží k omezení rychlosti požadavků - omezuje sběr dat v místech s vysokým provozem. Vyprší po 10 minutách. -gid Cookie: Uloží a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku.

COOKIE GOOGLE PARTNERŮ; soubory cookie pro zobrazování reklam.

Facebook cookies: act, c_user, datr, dpr, fr, pl, přítomnost, sb, vd, ks, sledování uživatelů a inzerce.

SmartlookCookie: sledování relace s cílem zlepšit uživatelský komfort; trvání 1 den.

8. Jak shromažďujeme osobní údaje?

V současné době můžete zadat osobní údaje do online formuláře, poslat nám e-mail, kontaktovat nás telefonicky nebo osobně. Upozorňujeme, že nezašifrované e-maily nejsou dostatečně chráněny před možným neoprávněným přístupem třetích stran.

Níže naleznete podrobný popis každého ze způsobů shromažďování osobních údajů.

8.1 Online formulář na našich webových stránkách

Když pomocí online formuláře na našich webových stránkách obdržíme vaší poptávku / dotaz, zaznamená náš poskytovatel hostingu DHH d.o.o. Děje se tak výhradně za účelem získání důkazů v případech, kdy je e-mail používán neoprávněnou osobou.

Rovněž kontrolujeme neoprávněné použití e-mailové adresy poskytovatelem hostingu (DHH d.o.o.) zasláním e-mailu s žádostí o potvrzení vaší poptávky. Pokud potvrdíte, že jste to vy a že jste odeslali požadavek, automaticky vás upozorníme, že původní e-mail byl potvrzen.

Tento požadavek dále zpracováváme pouze my a příjemci (uvedení níže), a to vše po obdržení vašeho potvrzení požadavku. V opačném případě budou osobní údaje vymazány do 48 hodin od okamžiku odeslání e-mailu s požadavkem na potvrzení žádosti (dvojitý opt-in).

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet může podléhat bezpečnostním zranitelnostem a nemusí být plně chráněn před přístupem třetích stran.

8.2 Potvrzení e-mailové adresy a telefonního čísla

Na váš e-mail zašleme oznámení s odkazem, kterým potvrzujete, že jste vlastníkem dané e-mailové adresy. Zasíláme též SMS na dané telefonní číslo k potvrzení vaší identity. V případě, že v poptávce není dostatek informací nebo není dostatečně precizní, zavolá vám některý z našich agentů.

8.3 Předávání dotazů vhodným dodavatelům

Vaše poptávka /dotaz se anonymně zobrazí všem způsobilým a vhodným dodavatelům. Pouze v případě, že dodavatel potvrdí svůj zájem, získá přístup k osobním údajům - telefonnímu číslu a vašemu jménu. My toto zaznamenáváme a pravidelně kontrolujeme. Pokud se kdykoli rozhodnete, že poptávka nemá být veřejně viditelná, bude tomu tak a dodavatelé jí neuvidí. Poptávku můžete také kdykoli uzavřít. Dodavatelé, kterým byl udělen přístup k vašim osobním údajům, si tento přístup ponechají, pokud nepožádáte o jeho odstranění.

8.4 Oznámení

Aby se usnadnil vztah a komunikace mezi námi a vámi jako uživatelem, nebo mezi uživateli, bude vaše e-mailová adresa zpracována, abyste mohli dostávat oznámení nebo zprávy týkající se funkcí webové stránky, například oznámení o požadavku jiného uživatele.

8.5 Komunikace

Prostřednictvím webových stránek si můžete vyměňovat zprávy s uchazeči, dodavateli nebo poskytovateli služeb, které jste si vybrali. K těmto zprávám máte v případě sporu přístup pouze vy, vybraný dodavatel a Daibau.

9. Proč zpracováváme osobní údaje?

9.1 Obecně

Osobní údaje shromažďujeme v souladu se zákonem a výhradně pro konkrétní účely. Osobní údaje nezpracováváme pro žádné jiné účely, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, nebo které by nebyly nezbytné pro poskytování služeb v souladu s oprávněným zájmem.

9.2 Marketing, předávání údajů třetím subjektům

Vaše údaje poskytujeme pouze ověřeným podnikatelským subjektům, jejichž činnost je v souladu s vaší obchodní potřebou. Podmínky používání zakazují těmto subjektům sdílet vaše údaje s třetími stranami, pokud to není výslovně stanoveno ve smlouvách o spolupráci.

9.3 Registrace uživatele

Pokud nám chcete zaslat poptávku nebo otázku prostřednictvím webových stránek, e-mailu, telefonu nebo osobně, my a příjemci uvedení níže zpracováváme informace, které poskytnete (včetně vašich osobních údajů) k předběžnému zpracování vaší poptávky, jako součást našeho obchodního vztahu nebo zpracování a spravování vaší poptávky, jakož i za účelem poskytnutí zákaznické podpory. Můžete si také vytvořit uživatelský účet, pomocí kterého můžeme ukládat vaše data pro pozdější použití. Pokud si otevřete účet v sekci „Můj účet“, budou vámi zadané informace staženy a uloženy.

9.4 Další informace

Chcete-li svůj účet personalizovat, můžete přidat fotografii nebo obrázek.

9.5 Registrace právnické osoby

Uživatelský účet si může vytvořit jakákoli právnická osoba, která má registrovanou činnost, která je zároveň na seznamu těch činností, kterými se na našich stránkách zabýváme. Teprve po podepsání Prohlášení o totožnosti, individuálním zacházení a kontrole podnikání společnosti získá podnikatelský subjekt přístup k části osobních údajů uživatelů, které odpovídají jeho obchodním zájmům a kompetencím.

10. Zákonnost zpracování osobních údajů

10.1 Obecně

Osobní údaje zpracováváme legálně a transparentně, v souladu s dobrými mravy. Jakékoli zpracování osobních údajů je založeno na jednom z právních základů pro zpracování.

Když nás kontaktujete, např. pouze za účelem získání informace, zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR. Budeme vás kontaktovat, až když budete potřebovat další informace, abychom vás spojili s příslušným a dostupným odborníkem na stavbu

Pokud nás kontaktujete, např. za účelem uzavření smlouvy s námi je zpracování vašich osobních údajů nezbytné, aby bylo možné podniknout kroky před uzavřením smlouvy v souladu s čl.6 odst.1 písm. b) GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů, dále GDPR).

10.2 Hledání

Při zahájení obchodní spolupráce a zlepšování obchodních vztahů se stávajícími nebo potenciálními zákazníky je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR. Po vyplnění přihlášky, rozesíláme pravidelné týdenní zpravodaje.

10.3 Registrace a uživatelský účet

Při registraci, tj. vytvoření a používání uživatelského účtu, je zpracování osobních údajů nezbytné k provedení smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

10.4 Zpracování vašeho dotazu

Osobní údaje, včetně těch, které nejsou povinné, a vy jste je zadali dobrovolně, zpracováváme my a příjemci uvedení níže v souladu s právním základem z čl.6 odst.1 písm. b) a f) GDPR. Zpracování probíhá za účelem identifikace vás jako zákazníka, a to vše, abychom mohli realizovat váš požadavek a komunikovat s vámi.

10.5 Registrace a objednávka uchazeče

Při registraci, tj. vytváření a používání uživatelského profilu, pokud jste označeni jako kontaktní osoba pro právnickou osobu, je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace o profilu jsou nezbytné, aby vás stavební odborníci, kteří mají zájem spolupracovat s vámi, mohli kontaktovat ohledně dalších informací nebo schůzky.

10.6 Používání fotografií

Právním základem pro použití vašich fotografií je váš souhlas v souladu s čl.6 odst.1 (1) GDPR. Fotografie jsou nutné, aby bylo patrné v čem jsou vaše projekty specifické. Pokud Daibau najde osobní fotografie, budou odstraněny.

10.7 Informace, které dobrovolně poskytnete na svém profilu, oznámení, zprávy

Právním základem je oprávněný zájem v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR. Tyto údaje uchováváme pro případ sporu s dodavatelem / stavebním odborníkem.

11. Právní základ zpracování osobních údajů

11.1 Obecně

Osobní údaje zpracováváme legitimně a v souladu se zákonem. Všechny naše procesy jsou transparentní a v tomto dokumentu jsou podrobně rozpracovány.

11.2 Marketing, předávání třetím stranám

Údaje předáváme těm třetím stranám, s nimiž jsme vstoupili do formálního vztahu. Zpracování osobních údajů je důležité, protože splňuje očekávání uživatelů, jakož i právnických osob, a je proto v souladu s čl.6 odst.1 písm. b) GDPR.

11.3 Registrace uživatele

Po registraci, tj. zaslání poptávky, je zpracování údajů nezbytné, zejména za účelem splnění našich povinností vůči vám, protože jsme se zavázali je splnit ve Všeobecných smluvních podmínkách, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Jedná se primárně o realizaci vaší poptávky, naši vzájemnou komunikaci a vaši komunikaci s dodavateli.

12. Jaké údaje zpracováváme?

12.1 Obecně

Výslovně žádáme všechny uživatele, aby nezveřejňovali osobní údaje, které nejsou relevantní pro úspěšné plnění funkcí webové stránky. To platí zejména pro tzv. citlivá data. Citlivé osobní údaje, jako je rasový nebo etnický původ, politický názor nebo cokoli podobného, se nikdy nepožadují.

12.2 Kontakt

V případě, že nás kontaktujete e-mailem nebo telefonicky, ukládáme a zpracováváme pouze ty osobní údaje, které byste každopádně poskytli v online formuláři. Tyto údaje jsou zpracovávány stejným způsobem jako údaje získané z online formuláře.

12.3 Uživatelský účet, zasílání a potvrzování poptávek / dotazů

Povinné údaje nezbytné pro fungování webových stránek a realizaci služeb, které nabízíme, jsou označeny samostatně, stejně jako další údaje, které můžete zadat, pokud si přejete. Žádáme vás o následující:
 • kontaktní informace (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail),
 • podrobnosti o vašem projektu,
 • další volitelné informace o projektu.

13. S kým sdílíme vaše údaje?

13.1 Příjemci a zpracovatelé údajů

Vaše osobní údaje sdílíme zcela nebo zčásti, pouze v nezbytném rozsahu, s následujícími kategoriemi zpracovateli údajů:
 • zhotovitelé / poskytovatelé služeb - dodavatelé, jak je popsáno ve Všeobecných smluvních podmínkách,
 • obchodní partneři - pouze v případě oprávněného zájmu, kdy je obchodním partnerem také stavební odborník či firma, která může s projektem pomoci,
 • státní instituce na základě příkazu nebo jiné relevantní žádosti, soud nebo policie v případě soudního sporu.
Kromě toho budou vaše údaje částečně nebo úplně předány následujícím příjemcům, kteří jednají jako zpracovatelé:
 • DHH.si d.o.o. (hosting, Webmail - Slovinsko),
 • Google LLC (Analytics, Drive - USA - Privacy Shield),
 • společnosti Microsoft Inc. (Skype - USA - Privacy Shield),
 • poskytovatelé služeb (IT služby).

13.2 Přenos údajů do třetích zemí

Protože jsme součástí skupiny společností působících ve více zemích, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do jiných společností ve skupině. Vezměte prosím na vědomí, že jedna ze společností ve skupině, DAIBAU sistem d.o.o., působí v Srbsku („třetí země“). Republika Srbsko není členem EU a Evropská komise nerozhodla o předávání osobních údajů do třetích zemí, včetně Republiky Srbsko.

Abychom zajistili plnění našich smluvních závazků vůči vám, jakož i našich interních (skupinových) administrativních postupů, můžeme vaše osobní údaje převést do výše uvedené třetí země.

Možný přenos vašich osobních údajů do třetí země je poskytován s dalšími zárukami a splňuje všechny požadavky předepsané GDPR pro takový přenos, a to vše za účelem ochrany všech osobních údajů. Možný přenos má odpovídající právní základ, tzn. je nezbytný pro náš oprávněný zájem v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR. Dodatečná ochranná opatření se rovněž uplatňují podpisem dohod o přenosu dat mezi společnostmi ve skupině. Smlouva o přenosu údajů obsahuje standardní smluvní doložky v souladu s požadavky GDPR.

13.3 Registrace, údaje o profilu

Věk, lokalita, země a uživatelské jméno jsou viditelné pro registrované uživatele až po registraci. Ostatní údaje viditelné nejsou.

13.4 Oznámení, zprávy

Uživatelé mají možnost vzájemně si vyměňovat zprávy prostřednictvím interního systému na webových stránkách.

14. Jak dlouho zpracováváme osobních údaje

14.1 Doba zpracování údajů

Osobní údaje, pro které zákon stanoví dobu uchovávání údajů, se uchovávají v době stanovené zákonem

Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, dokud váš souhlas máme. Pokud svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje co nejdříve smažeme. Pokud bude udělen souhlas pouze po určitou dobu, budou vaše osobní údaje vymazány co nejdříve po uplynutí této doby. Osobní údaje, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, jsou uchovávány dokud existuje oprávněný zájem, který se určuje na základě posouzení oprávněného zájmu. Pokud se na nás např. obrátite pouze za účelem získání určitých informací, budou vaše osobní údaje vymazány ihned po skončení naší komunikace. Když zpracováváme vaše osobní údaje pro marketingové účely, ukládáme je po dobu tří let od posledního kontaktu s vámi a poté je smažeme.

Svůj účet, který jste vytvořili na naších stránkách můžete kdykoli smazat a my okamžitě smažeme všechny vaše osobní údaje související s tímto účtem, s výjimkou informací, které vyžadují zákonnou dobu uchování.

15. Příjemci

15.1 Google Analytics

Náš web používá Google Analytics, webovou analytickou službu nabízenou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači nebo mobilních zařízeních a používají se k analýze provozu webových stránek.

Právním základem pro používání Google Analytics je náš oprávněný zájem v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR.

Na webových stránkách funguje Google Analytics pomocí funkce „anonymizace IP“, která nejprve anonymizuje návštěvníky (tzv. maskování IP) a teprve poté je shromažďuje a analyzuje. Google to dělá odstraněním posledních tří číslic IP adresy. Pouze ve výjimečných případech se IP přenáší na server v USA a poté se anonymizuje zkrácením.

Informace shromážděné prostřednictvím cookies o vašich návštěvách webových stránek (IP adresa zkrácená zvláštním způsobem, název webových stránek, informace o konkrétním prohlížeči, informace o používání webových stránek) jsou obvykle odesílány a ukládány společností Google v systémech ve Spojených státech. Vztah se společností Google a přenos informací do společnosti Google vycházejí z rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti: Dohoda o ochraně soukromí mezi EU a USA (»Privacy Shield«).

Ukládání cookies můžete také omezit příslušným nastavením softwaru ve vašem prohlížeči. Mějte však na paměti, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek.

Můžete také společnosti Google odmítnout možnost shromažďovat a zpracovávat údaje generované soubory cookie, které souvisejí s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), a to vše pomocí doplňků prohlížeče dostupných na následujících odkazech ke stažení a instalaci: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informace o třetích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Všeobecné podmínky užívání: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ Zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

15.2 Google Maps

Pokud používáte Google Maps (Google Mapy), musí být vaše IP adresa uložena. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. SIOUG nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google používáme proto, abychom na našich webových stránkách usnadnili vyhledávání míst, která inzerujeme. Jedná se o oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky služby Google Analytics, obecný přehled zásad bezpečnosti a ochrany osobních údajů Google Analytics, zásady ochrany osobních údajů Google. Google dodržuje ustanovení na ochranu soukromí („Privacy Shield“) EU - USA.

Podmínky užívání I Politika soukromí I Informace o cookies I Impressum
© 2024 Daibau, všechna práva vyhrazena